Levering

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar 37105260)

Kaan-Gluepoints, Spoorstraat 48, 1723 ND Noord-Scharwoude, Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

Onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de koper met ons aangaat en prevaleren te allen tijde boven afwijkende voorwaarden van de koper, tenzij uitdrukkelijk door ons met de koper anders is overeengekomen.

De onderhavige voorwaarden prevaleren ook, indien de koper als voorwaarde heeft dat zijn voorwaarden prevaleren.

Artikel 2. Algemeen

1. Al onze offertes, verkoopafspraken en orderbevestigingen zijn, tenzij wij schriftelijk anders vermelden, · vrijblijvend, mede wat betreft de kortingen.

2. De in onze catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes vermelde bedragen zijn vrijblijvend.

3. De in onze catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van onze artikelen te geven.

Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen en zijn niet aansprakelijk voor druk- en schrijffouten en kennelijke vergissingen.

4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen ten gevolge van het gebruik van post, telefoon, telegraaf, telefax of welke communicatie ook in het verkeer tussen koper en ons, zowel als tussen ons en derden, · voor zover betrekking hebbende op de relatie met de koper, zijn wij niet aansprakelijk.

Alle zendingen aan of door ons van of aan koper of derden ten behoeve van de koper geschieden voor rekening en risico van deze laatste. Tenzij koper een bepaald communicatiemiddel of een bepaalde wijze van verzending verlangt, zijn wij vrij in onze keuze.

Artikel 3. Prijs

Alle goederen worden berekend tegen prijzen geldend op de dag van verzending, ongeacht gevraagde of bevestigde levertijden.

Artikel 4. Betaling

1. Indien het bij een bestelling gekochte bij gedeelten wordt geleverd, gelden deze betalingsvoorwaarden voor elk geleverd gedeelte op zichzelf.

2. Het is de koper niet toegestaan zich op schuldvergelijking te beroepen.

3. Alle betalingen dienen te geschieden onder rembours tenzij er duidelijk anders luidende afspraken zijn gemaakt.

4. De koper is verschuldigd een krediet beperking toeslag van 2%; deze toeslag is in het factuurbedrag opgenomen. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is het de koper geoorloofd deze 2% in mindering te brengen. Deze regeling is niet van toepassing voor rembourszendingen.

5. In geval betaling van een bedrag niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden alsmede indien de koper in staat van faillissement mocht worden verklaard, surseance van betaling mocht aanvragen of tot liquidatie van zijn zaken mocht overgaan, zijn alle vorderingen die wij op de koper mochten hebben terstond opeisbaar. Van het ogenblik waarop de betaling moest geschieden, zal de koper aan ons, zonder dat enige in gebreke stelling of aanmaning vereist zal zijn, een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag hebben te vergoeden. Bij buitengerechtelijke invordering is de koper naast de koopsom en de rente incassokosten verschuldigd. Gehoudenheid hiertoe blijkt uit het enkele feit der aanschrijving van de debiteur door de derde-incasseerder. De incassokosten bedragen 10% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van Û 75,00. Bij gerechtelijke invordering, waaronder begrepen faillissementsaanvrage, blijft de koper naast de gerechtelijke kosten de incassokosten verschuldigd; in dit geval bedragen de incassokosten 20% van de hoofdsom met een minimum van Û 150,00.

6. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag en voorts indien de koper in staat van faillissement mocht worden verklaard, surseance van betaling mocht aanvragen of tot liquidatie van zijn zaken mocht overgaan, hebben wij het recht om zonder dat enige in gebreke stelling of aanmaning vereist is en zonder dat wij deswege tot enige vergoeding gehouden zijn hetzij de desbetreffende overeenkomst en andere overeenkomsten voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren zonder dat enige rechterlijke tussenkomst daartoe zal worden vereist, hetzij de levering op te schorten zolang als ons dat wenselijk voorkomt, onverminderd in het ene en andere geval de verplichting van de koper tot betaling van wat hem geleverd mocht zijn en onverminderd ons recht op vergoeding van alle door ons te dezer zake te lijden schaden.

7. Alleen die betalingen zijn geldig, die gedaan zijn aan ons of aan de door ons daartoe schriftelijk gemachtigde. De betalingen dienen te geschieden op de door ons te bepalen wijze.

Artikel 5. Levering

1. Wij zijn te allen tijde, ook alvorens tot levering over te gaan, gerechtigd van de koper te eisen en de koper heeft dienovereenkomstig de verplichting, dat hij ons een naar ons oordeel voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn verplichtingen.

Weigering om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de levering op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd ons recht op vergoeding van kosten en winstderving.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveranties moeten zijn verricht. De levertijd gaat eerst in nadat de technische bijzonderheden zijn opgelost.

3. Wij hebben aan onze leveringsplicht voldaan, indien wij de goederen eenmaal aan de koper hebben doen aanbieden. Ons schrijven behelzende de aanbieding, respectievelijk het rapport van de vervoerder, behelzende de weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van het aanbod tot leverantie. In dit geval zijn de kosten van opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper.

4. Indien gekocht is op afroep is de koper verplicht de gekochte goederen binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de goederen niet zijn afgeroepen, zijn wij gerechtigd de niet-afgeroepen goederen zonder meer aan de koper te leveren.

5. a) In geval van overmacht, waaronder onder meer wordt begrepen oorlog, revolutie, in beslagneming of in bezitneming van het geheel of van een gedeelte van onze goederen, brand in onze magazijnen of kantoren, werkstaking of uitsluiting in ons bedrijf en voorts de omstandigheid, dat onze leveranciers ons om enigerlei reden niet leveren, zo mede in het geval zich enige andere van onze wil onafhankelijke omstandigheid mocht voordoen waardoor de uitvoering van de order wordt belemmerd, hebben wij het recht om zonder deswege tot enige vergoeding te zijn gehouden hetzij de desbetreffende koop en andere kopen voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst zal worden vereist, hetzij de levering op te schorten zolang ons dat wenselijk voorkomt, in beide gevallen onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van hetgeen hem al geleverd mocht zijn.

5. b) Indien het overschrijden van de levertijd aan ons te wijten is, dient de koper ons in gebreke te stellen en een laatste dag van aflevering te bepalen; de koper heeft het recht gedurende maximaal vier weken na die laatste dag de opdracht te annuleren of, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst ontbonden te verklaren, in beide gevallen echter zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

5. c) Indien het overschrijden van de levertijd te wijten is aan de koper hebben wij het recht de niet afgenomen goederen aan hem aan te bieden en nakoming van de overeenkomst te vorderen dan wel zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn de koopovereenkomst ontbonden te verklaren. In beide gevallen is de koper verplicht ons onze schade wegens winstderving, eventuele prijsdaling, kosten van gereedmaken van de zending, opslag en eventuele vracht te vergoeden.

Wij zullen binnen vier weken nadat de koper geacht moet worden in gebreke te zijn onze keuze aan hem berichten.

6. Goederen worden door ons verzonden voor rekening en risico van de koper, tenzij dit risico door ons verzekerd is.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst aan ons verschuldigd is niet volledig heeft betaald, blijven alle geleverde goederen ons eigendom.

De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten betaald zijn. Wij zijn bevoegd de goederen terug te nemen onverminderd de verplichting van de koper ons onze schade te vergoeden.

Artikel 7. Reclames

1. Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen, materialen of uitvoering van het werk voor zover door ons verricht, moeten door de koper op straffe van verval zijn aansprakelijkheid jegens ons, bij brief aangetekend met bericht van ontvangst verzonden worden ingediend binnen acht dagen na ontvangst der goederen, indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is; wij zijn niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.

2. De koper is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de gebreken op te nemen.

3. Schade door weersinvloeden, onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de goederen sluit elke reclame uit.
4.
Indien een reclame gegrond wordt bevonden hebben wij de keus op onze kosten de gebreken te herstellen of vervangende goederen te leveren, dan wel de goederen terug te nemen met creditering van de koper. Wij zijn niet behouden tot vergoeding van enige verdere schade die de koper direct of indirect mocht lijden. De koper vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden voortspruitende uit gebreken der goederen.

5. Reclames die door ons worden aanvaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtingen.

6. Onze garantie strekt nimmer verder dan de garantie, die onze leverancier, fabrikant, of importeur aan ons verstrekt; zij beloopt in geen geval meer dan het factuurbedrag.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De verkoop en levering alsmede de uitvoering van het werk door ons geschiedt slechts onder de uitdrukkelijke bepaling, dat wij voor welke schade ook in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn en dat de koper ons vrijwaart tegen elke schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 9. Bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten die de koper met ons aangaat is Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van alle geschillen welke tussen de koper en ons mochten rijzen is de Rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd met dien verstande dat indien wij als eiser optreden wij ook het recht hebben de koper voor de bevoegde Rechter van diens woonplaats te dagvaarden.